AVíS LEGAL

DRETS I DEURES DE L'USUARI WEB

INFORMACIÓ LEGAL

 

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que l'entitat prestadora de serveis és Edeleiss Ibèrica SLU, societat amb nacionalitat espanyola i domicili social a Barcelona, ​​C/Guillem Tell, 8 Baixos, 08006 i CIF B-59.056.390. L'entitat està autoritzada i és les propietària de www.edelweiss.es i www.residenciasedelweiss.com.

 

OBJECTE

Les presents Condicions d'Ús (en endavant les Condicions) tenen per objecte regular l'accés, la navegació i l'ús de la pàgina web (en endavant web) de Edelweiss Ibèrica. L'accés, la navegació i/o l'ús del web, impliquen l'acceptació de la totalitat de les estipulacions previstes en les presents Condicions, així com de la Política de privadesa o protecció de Dades i la Política de Cookies.

 

CONDICIÓ D'USUARI

 

S'entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui i utilitzi el web, els serveis i / o els continguts albergats en la mateixa. La navegació, accés i ús del web no requereixen de registre previ. L'accés al web per part de menors, s'entendrà autoritzat expressament pels seus pares, tutors o els seus representants legals, els quals respondran pels actes que els menors portin a terme com Usuaris de la Web d'acord amb la normativa aplicable.

 

REQUISITS D'ÚS

 

Per a l'accés al web i als serveis que s'ofereixen, es necessitarà un dispositiu que compleixi els requisits de compatibilitat de maquinària i programari (que poden variar al llarg del temps) i accés a Internet. L'Usuari serà conscient que aquests factors poden influir en el rendiment del Portal Web i / o en la possibilitat d'accedir als serveis que s'ofereixen en els mateixos. Edelweiss Ibèrica no és responsable de la impossibilitat d'accés o deficiències en el funcionament del web i / o dels serveis oferts a través d'aquest per ús de dispositius inadequats, o per interrupcions de servei d'Internet derivades de saturació de la xarxa o qualsevol una altra raó.

NORMES D'ÚS

 

Ús del Servei: l'usuari es compromet en tot cas a utilitzar el web i els seus serveis de manera diligent, correcte, lícit, de conformitat amb la llei, l'Avís Legal, les Condicions (i / o les que resultin aplicables en cada cas concret), reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. A aquest efecte, s'ha d'abstenir de dur a terme qualsevol activitat il·lícita, prohibida, o lesiva dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Edelweiss Ibèrica, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Control d'Accés: l'Usuari podrà accedir només als recursos del sistema d'informació als quals estigui autoritzat.

Fitxers Temporals: la informació emmagatzemada al web ha de consultar-sobre els sistemes de Edelweiss Ibèrica la qual no pot considerar-se en cap cas responsable de la informació que l'usuari exporti d'aquests Sistemes.

Condicions d'ús: Quan l'Usuari estigui utilitzant la web, serà responsable de garantir que la informació que maneja no pugui ser vista per persones no autoritzades. L'usuari es compromet expressament a no emmagatzemar, utilitzar, transmetre o difondre:

• Cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

• Distribució de virus a través d'Internet, cucs, troians o qualsevol altra activitat destructiva, com saturació, "mailbombing", etc. o atacs de denegació de servei.

• Les activitats que interrompin o interfereixin en l'ús efectiu dels recursos de xarxa d'altres persones.

• La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la normativa sobre protecció de dades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logotips, productes i serveis, etc. que conté la web es troben protegits per la Llei de propietat industrial i són propietat de Edelweiss Ibèrica, sense que pugui entendre que l'ús o accés al web i / o als serveis que en el mateix es faciliten, atribueixi a l'Usuari dret algun sobre l'esmentat disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logotips, productes i serveis.

 

Així mateix, la web, el seu codi font i els continguts als quals s'accedeix a través d'aquest lloc són propietat intel·lectual de Edelweiss Ibèrica, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari en cap supòsit.

 

Edelweiss Ibèrica és titular de tots els drets sobre el contingut de la web i dels serveis oferts a través d'aquesta. L'accés a la web o als seus serveis no atorga als usuaris dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre els Continguts que alberga. L'Usuari reconeix i accepta que el seu ús queda totalment prohibit així com la seva reproducció, comunicació i / o distribució, modificació, alteració o descompilació, ja sigui amb finalitats d'ús personal, privat i no lucratiu o amb fins comercials o lucratius. Edelweiss Ibèrica es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

RESPONSABILITAT DE L'USUARI

 

L'usuari serà responsable de:

 

  • Si escau, mantenir la confidencialitat de les Claus que se li proporcionin.

  • Facilitar informació correcta a Edelweiss Ibèrica, qualsevol error en les dades facilitades serà de la seva exclusiva responsabilitat. De la mateixa manera, l'Usuari serà responsable de mantenir de forma actualitzada tota aquella informació que hagi facilitat a Edelweiss Ibèrica, de manera que aquesta respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari.

  • Els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a Edelweiss Ibèrica oa tercers per les dades aportades, com a conseqüència de la utilització de dades no actualitzades, falses o que no es corresponen amb la realitat i per la utilització per part de tercers de les claus personals l'Usuari.

  • En el cas que l'usuari obtingui còpia de les seves dades clíniques, aquest serà única i exclusivament responsable de l'ús i custòdia d'aquesta informació.

 

 

DISPONIBILITAT DELS SERVEIS

 

La informació, continguts o els serveis oferts a través del web són els que el Edelweiss Ibèrica decideix en cada moment i poden variar al llarg del temps. Per tant, no hi ha obligació per part aquestes de mantenir disponibles els serveis. No obstant això, s'informarà als Usuaris quan decideixi cancel·lar la continuïtat d'un determinat servei i les condicions del cessament d'aquest. Així mateix, el Edelweiss Ibèrica podrà anul·lar l'accés als serveis, totalment o parcialment, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions.

 

 
GARANTIA I RESPONSABILITAT

 

Edelweiss Ibèrica Encara Edelweiss Ibèrica empra sistemes compatibles amb la majoria de les tecnologies existents en el mercat, no pot garantir la compatibilitat dels dispositius utilitzats per l'Usuari.

 

Edelweiss Ibèrica no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web o dels Serveis oferts. Per això, estan exemptes de qualsevol responsabilitat derivada de l'accés i ús de la web o dels serveis oferts a través de la mateixa (fallades en el rendiment, interrupcions o demora en el funcionament dels servei, fallada del sistema o de la línia, etc.), fins i tot encara es produís alguna fallada o mal funcionament que causés danys en eines informàtiques de terceres persones. En aquest sentit, l'Usuari accedeix a la web i als serveis sota la seva exclusiva responsabilitat.

 

Els serveis que s'ofereixen a través de la pàgina web compleixen amb el que disposa l'ordenament jurídic espanyol. Edelweiss Ibèrica queda alliberada de qualsevol responsabilitat en cas d'un ús indegut de la web i / o dels serveis per part de l'Usuari.

 

Edelweiss Ibèrica no serà responsable en els supòsits d'indisponibilitat dels serveis per causes de força major o suspensió temporal dels mateixos per raons tècniques. Per tant, Edelweiss Ibèrica no assumiran cap responsabilitat pels danys, pèrdues que puguin patir com a conseqüència de successos que no haguessin pogut preveure, o que prevists fossin inevitables, bé per cas fortuït o força major.

 

Edelweiss Ibèrica no es fa responsable de qualsevol error, error tècnic, accident, avaria, manipulació, interrupció en els serveis o qualsevol altra incidència que pogués sorgir en productes, equips o serveis tècnics aliens al Edelweiss Ibèrica, l'ús sigui necessari per a l'accés a els serveis.

 

Tot i que Edelweiss Ibèrica ha actuat de forma diligent i han adoptat les mesures necessàries, d'acord amb l'estat de la tecnologia, per evitar possibles bretxes en la seguretat del Portal, no es pot garantir la impossibilitat absoluta de vulnerabilitat de les mesures de seguretat adoptades.

 

Edelweiss Ibèrica no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al Portal. Edelweiss Ibèrica tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d'aquest Portal.

MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT I LES CONDICIONS

 

Edelweiss Ibèrica podrà afegir noves funcionalitats a la web i / o modificar les actuals Condicions. En aquest cas, es publicarà l'actualització al Portal perquè l'usuari tingui coneixement de qualsevol canvi. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les noves condicions, disposarà d'un termini de quinze dies naturals des de la comunicació per resoldre el contracte mitjançant comunicació fefaent a Edelweiss Ibèrica. El transcurs del referit termini sense que l'Usuari hagi manifestat res en contra, implicarà la plena acceptació de les noves condicions.