FINANÇAMENT

PERSONALITZAT DE L'ESTADA

PLA 300

 

És una fórmula senzilla que li permetrà pagar a poc a poc el diferencial que no pugui assumir en el pagament de les quotes mentre el seu familiar estigui amb nosaltres. Amb aquesta fórmula, Edelweiss Ibèrica li permetrà acumular fins a un màxim de 300 € mensuals de deute, que podran abonar-se a posteriori, de manera mensual i en funció de les seves necessitats, un cop vostè ho decideixi o, quan el seu familiar ens hagi deixat.

 

Requisits:

 

Per poder beneficiar-se d'aquesta modalitat de pagament, cal un reconeixement de deute per part d'un o més fills del familiar amb els següents requisits:

 

1. Disposar d'un contracte de treball de treball

2. Tenir més de 2 anys d'antiguitat a l'empresa en què treballa

 

A tenir en compte: Aquesta modalitat de pagament té un interès del 5% sobre la quantitat deguda.

 

 

 

PLA ALQUILA

Edelweiss Ibèrica li ofereix la possibilitat que ens cedeixi l'usdefruit d'una casa o pis per a, mitjançant un lloguer a tercers, pugui cobrir-se el pagament de la quota mensual. Aquesta modalitat permet al resident i la seva família assumir els pagaments sense perdre la propietat i sense haver de preocupar per res. És a dir, Edelweiss es farà càrrec de gestionar un lloguer i, amb ell, de sufragar les quotes. L'usdefruit es mantindrà només fins que s'hagi saldat el total del deute, moment en el qual s'extingirà el contracte i tornarà a disposició de la família. 

 

Requisits:

1. Posseir en propietat un pis o casa lliure de càrregues hipotecàries o similars (Edelweiss Ibèrica haurà de valorar prèviament la propietat)

2. Acceptació del contracte d'usdefruit per part dels fills del resident

 

A tenir en compte:

 

1. En cas que per a procedir al lloguer, la propietat necessités reformes, electrodomèstics, mobles i / o altres menesters, els propietaris poden fer-se càrrec d'això o delegar-ho en Edelweiss Ibèrica, el qual afegirà les despeses derivades al deute total contret.

 

2. Edelweiss realitzarà les gestions de lloguer mitjançant una empresa especialitzada, la qual percep per aquest servei un 15% dels diners mensual obtingut pel lloguer.

3. Els imports resultants de la resta de l'import del lloguer almenys el 15% a percebre per l'empresa gestora de l'arrendament, començaran a descomptar del total del deute en el moment en què es percebi el primer rebut abonat per l'inquilí.

4. L'import del lloguer pot cobrir totalment o parcialment l'import de la quota mensual. En cas que el lloguer excedís aquest import, es retornaria a la família.

 

5. En cas que l'import derivat del lloguer sigui inferior al de la quota mensual, la diferència se sumarà a un muntant de deute total que, un cop el resident ens hagi deixat, podeu abonar per complet a través de la seva família, o mitjançant aquest mateix sistema, de manera que el lloguer del pis se seguirà utilitzant per saldar-la.

 

6. Un cop el deute total hagi estat liquidada, l'usdefruit del pis o casa tornarà a la família i s'extingirà per complet el contracte amb Edelweiss Ibèrica.

 

 

PLA TRANQUIL·LITAT

El Pla tranquil·litat permet descansar en les nostres residències sense haver de preocupar, mai, per les quotes.

 

Requisits:

 

El resident ha de lliurar l'usdefruit vitalici del pis o casa a Edelweiss Ibèrica, el qual ho llogarà per cobrir l'import de les quotes i eximirà al resident d'abonar cap import, independentment del temps que faci ús del servei contractat.

 

A més, el resident percebrà entre 100 € i 300 € al mes per al pis lliurat en usdefruit, del qual, en vida, conservarà la propietat. Un cop el resident hagi finat, el pis o casa passarà a ser propietat de Edelweiss Ibèrica.

 

 

 

PLA D'ESTADES TEMPORALS

Edelweiss també ofereix la possibilitat d'estar a les nostres residències durant una temporada, bé per agilitzar i afavorir una recuperació després d'una intervenció o caiguda; bé perquè els cuidadors puguin descansar d'aquesta dura tasca.

 

En casos així, en Edelweiss financem les estades fins a 12 mesos sense interessos, amb un import màxim de 5.000 €.

 

Requisits per al finançament sense interessos:

 

1. Comptar amb una nòmina d'un mínim de 700 € i domiciliar al Banc Sabadell durant la vigència del préstec

2. Realitzar-una assegurança de vida durant la vigència del préstec

 

 

VOL MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS PLANS DE FINANÇAMENT?

1. DESCARREGAR BUTLLETÍ INFORMATIU