durant 12 mesos

15%

de descompte

Ens preocupem d'allò  important:

Treballem amb sistema ACP:

Atenció centrada en la persona

Les residències Edelweiss estan en continua evolució a fi de poder aplicar les últimes innovacions en l'atenció geriàtrica i  establir mecanismes efectius de millora de la qualitat de vida del resident. En aquest sentit, s'han canviat tots els sistemes d'atenció a fi de treballar en ACP, un model assistencial de caire europeu que basa l'atenció al resident en una personalització de la mateixa, essent més flexible i tenint en compte la seva història de vida i hàbits socials i personals, adaptant-nos i fent possible que que pugi continuar una vida el més semblant possible a la que tenia a casa.

Aquest sistema d'atenció centrada en la persona atorga al resident major autonomia i control sobre la seva pròpia vida, afavorint el benestar subjectiu, és a dir, els permet mantenir l'alegria i sensació d'implicació, conservant la seva capacitat de decidir sobre el que fa al centre residencial i mantenint la dignitat personal fins al últim moment. 

Els centres Edelweiss

edelweiss-promo.jpg

Viu Edelweiss